آموزش بیگو خرج کردن پول در بیگو سکه (COINS)

۱۸ آذر ۱۴۰۰

/

توسط پشتیبانی فنی

به معنای سکه است که می تخرج کردن پول در بیگو سکه (COINS)وان به قسمت :COINS

(رفتن به فروشگاه) برای خرجGO SHOPING

کردن سکه . برای مثال: خرید مدال و دریافت

به معنای گیفت مجانی می توان(FREE GIFT)

برای شکستن تخم مرغ شانسی می باشد

به معنی شکستن تخم مرغ (SMASH EGG